Christiansfeld Idrætsforening
Christiansfeld Idrætsforening
   

Referat Bestyrelsesmøde d. 16 Juni 2019


Referat for bestyrelsesmøde i Senior Idræt
Dato, tid og sted 17.6.2019 kl.9.55 hos Kate Heiby, Lindegade 43,1, Christiansfeld
Deltagere Bestyrelsen
Mødeleder Finn Referent Kirsten
Punkt og ansvarlig for udførelse  
Kommentarer:
 
Referat:
10.00 v/ Kate Kaffe og vand
 
Velkomst ved Finn
10.05
1.
a. Godkendelse af referat fra sidste møde 11.4.2019
b. Opfølgning på opgaver i referatet
 v/Finn
 
a. Jeg vil gerne, at vi formelt godkender referaterne, så det står i det nye referat, at det foregående er godkendt.
b. Bemærk, at nogle af opgaverne er videreført i indeværende dagsorden
a. Referatet af mødet 11.4.2019 blev godkendt
 
 
 
b. Referatets pkt. 5: Jørgen opdaterer Telefonliste med dato fødselsdage på hjælpere og ledere
10.15
2. Siden sidst. Hvad sker der rundt omkring lige nu
 
 
Det vil altid være et punkt på dagsordenen, således, at enhver kan fortælle om de aktiviteter, vi hver især i er med i eller hvad vi hører ”ude i byen” omkring senioridræt Alle orienterede.
 
Beslutning: Kun 1., 2. og 3.pladser ved DM, VM og klubmesterskab i Krolf markeres.
10.40
3. Vinfestival
v/ Finn
 
Der mangler et par stykker til lørdag og søndag. Kan medlemmer af bestyrelsen tage en dag ekstra eller tage en anden dag end først meddelt til mig? Finn orienterede. Der er fyldt op med folk torsdag og fredag morgen. Jørgen tog lørdag og Sonja tog søndag. Der er forventning til at alle dage vil blive fyldt, således, at der hver dag er 10 personer foruden ansvarshavende Finn.
10.45
4. Menu gavekort
v/ Finn
 
3 gavekort af 500 kr. Menu har skrevet, at de har haft tekniske problemer med udstedelse af gavekort. De forventer, at de er klar i begyndelsen af sommeren.
 
Beslutning: Finn tager kontakt til Meny
2 stk. à 500kr. bruges til Krolf klub-mesterskab
10.50
5. Midsommerfesten
v/ Kate
 
Hvad er status? Afholdes 25/6 efter Krolf for krolspillere og gå- folkene
11.05
6. Nyt fra kassereren
v/ Sonja
 
Hvad er status. Sonja vil også fortælle om det CIF kursus, hun har deltaget i Sonja orienterede om kurset.
Kassererfunktionen er ved at falde på plads. Fremover vil det bliver CIFs Hovedkasserer, der foretager de nødvendige ændringer ved skift på kassererposten i de enkelte afdelinger og ikke banken
Beslutning: Sonja kontakter Charlotte Szocska  ang. Kontokort og får afklaret, hvordan vi styrer indkøb og deltagerbetaling til Events, så vi ikke bruger lederes private konti.
11.20
7. Hjemmesiden og opdatering
v/ Jørgen
Hvad er status? Beslutning: Jørgen finder ud af hvordan referater kommer på hjemmesiden
11.35
8. Conventus
v/ Sonja og Jørgen
Fra CIF’s side er det tanken, at det er kassereren, der styrer Conventus. Det var en del af det kursus, som Sonja deltog i Al økonomi styres på Conventus
 
Beslutning: Sonja og Jørgen (IT ansvarlig) arbejder sammen om oprettelse på vores hjemmeside af de hold, vi skal tilbyde i sæson 19/20, så de er klar på hjemmesiden i god tid før sæsonstart
 
11.50
9. Feldersporten med årets deadlines og udgivelsestidspunkter
v/ Finn
Deadlines og udgivelsestider vil bliver skrevet ind i referatet Feldersport kalender er vedhæftet som bilag
11.55
10. Lokalebestillinger i Cuben og badmintons ønsker. og deraf følgende kontingentstigning
v/ Finn
Lokaler er reserveret og Lars har givet den ekstra ½ time til badminton fra 13.30 – 15.00 således at der kan spilles i det tidsrum, som spillerne har ønsket. Som følge heraf må kontingentet stige som følge af merforbrug af bolde Beslutning: På grund af den ekstra halve time til badminton forøges kontingent til badminton til 375 kr
 
Beslutning: Finn kontakter ledere og instruktører til motion 60+ og smart træning for kommende sæson 2019/20. Ændringer sendes til Jørgen
12.00
11. Foreningsforsikring. DGI spørger
v/ Finn
Det gælder primært vore ejendele i Cuben og i særdeleshed krolfhytten, hvis det skulle brænde Beslutning: Finn undersøger, hvordan CIF - Senioridræts ejendele i Cuben er forsikret
 
12.05
12. Hvad skal vi bruge de ca. 25.000 kr henlagte midler til?
v/ Finn
Ved sidste møde drøftede vi dambåden, som en mulighed Beslutning: Inger Lise fra gå-udvalg kontaktes af Jørgen ang. et fællesarrangement
12.20
13. Demensvenlig idrætsforening. Opfølgning på Workshoppen Kate og jeg deltog i
v/ Finn og Kate
Orientering på mødet Finn orienterede bestyrelsen om Workshoppens forløb og mulighederne for at blive en demensvenlig idrætsforening. Jørgen pointerede dog, at vi skal passe på med, at stigmatisere folk i denne sygdomsgruppe.
Kommunens Foreningsmatcher på Demensområdet Tina Kretschmann vil blive inviteret til et kommende bestyrelsesmøde, således, at vi kan få sat gang i processen og få vejledning i, hvordan vi griber det an.
12.35
14. Eventuelt
 
 
  Intet at bemærke
12.40
15. Årshjulet og næste bestyrelsesmøde
V Finn
 
  Beslutning: Næste møde er mandag 19/8 kl. 10.00-12.30
12.45
16. Frokost
  TAK FOR MAD

Se her!

 
KIG venligst efter NYT på OPSLAGSTAVLEN
 
Lady Walk i Haderslev 27. maj 2019 - se opslagstavle