Christiansfeld Idrætsforening
Christiansfeld Idrætsforening
   
Referat fra bestyrelsesmøde d. 19 August 2019

Dagsorden for bestyrelsesmøde i Senior Idræt
Dato, tid og sted 19.8.2019 kl.9.55 hos Kate Heiby, Lindegade 43,1, Christiansfeld
Deltagere Bestyrelsen
Mødeleder Finn Referent Kirsten meldte afbud.
Finn tog referat
Punkt og ansvarlig for udførelse  
Kommentarer:
 
Referat:
10.00 v/ Kate Kaffe og vand
 
Velkomst ved Finn
10.05
1.
a. Godkendelse af referat fra sidste møde 11.4.2019
 
 
b. Opfølgning på opgaver i referatet
 v/Finn
a. Referat af mødet 17.6.2019 til godkendelse.
 
 
 
 
 
b. Bemærk, at nogle af opgaverne er videreført i indeværende dagsorden
a. Pkt. 4: Menu gavekort bruges til: ”og sæsonafslutning” tilføjes.
Pnk. 5. Midsommerfesten: ”gå-folkene” skal ændres til ”Stavgang”.
Uden øvrige bemærkninger/ændringer blev referatet GODKENDT
 
b. Pkt. 1 Jørgen mangler en enkelt fødselsdato. Ny vil blive sendt ud.
Pkt. 4. Gavekort fra Menu: 1000 kr. til Krolf (Kate) og 500 til juleafslutning (Sonja, kasserer)
Pkt. 5 Midsommerfesten. Det gik rigtigt fint. Omkring 60 deltagere. Der blev serveret smørrebrøds madpakke fra Menu.
Pkt. 11 forsikring. Det er ok gennem Cuben.
Øvrige punkter fra sidste dagsorden har selvstændige punkter i indeværende dagsorden
10.15
2. Siden sidst. Hvad sker der rundt omkring lige nu?
  Stor aktivitet i Krolf både med turneringer, besøg hos og fra andre krolfklubber.
10.25
3. Vinfestival
v/ Finn
Evaluering Gik kanon godt med oprydning. Flot at så mange havde meldt sig til opgaven. Næste år skal formanden overveje, hvordan opgaverne kan blive fordelt på forhånd, så også nye præcist ved, hvad de skal gøre. Tak til køkkenet for flot morgenmad!
10.35
4. 60+ Frisk Event
v/ Finn
 
Kolding kommuner afholder en stort anlagt 60+ Frisk Event den 25.8.2019 i Bramdrup Hallen 10:00 – 17:00.
Kate, Kirsten og Finn deltager ved CIF – Senior Idræts stand og aktivitet.
Vores stand bliver udstyret med informationer om vores forening. Vi stiller vores bob spil op. NYT EFTER BESTYRELSESMØDET: Finn sponsorer en præmie til den person, som kan få flest brikker i træk i modsatte hul fra basislinien. Der er store forventninger fra kommunen til 60+ Frisk Event
10.45
5. Ny sæson
v/ Finn
 
Den nye sæson skal helt på plads. Der er løse ender.
 
a. Instruktører
 
 
 
 
 
 
 
b. Hjælpere
 
 
c. Aktiviteter herunder en drøftelse af Smarttræning og indefodbold
Cuben er på plads. Vi tilbyder: Motion 60+, Gå-dig-glad, Vinterkrolf, Badminton og Smarttræning.
 
a. Vi mangler instruktører til: Opvarmning og Styrketræning ved Motion 60+. Finn kører videre i undersøgelse af muligheder. Vi dækker kørselsudgifter for instruktører, der kommer udenbys fra til statens km takster
 
b. Badminton: Sonja og Jørgen. Motion 60+: Finn kontakter hjælpere.
 
c. Smart træning skal køre hele sæsonen. Finn tager en snak med Ulla om, hvor meget prisen skal stige som følge heraf. Hvis hver torsdag, så er det 28 gange i forhold til sidste sæsons 10 for 200 kr. Vi dækker Ullas kørsel
Indefodbold udgår.
11.10
6. Nyt fra kassereren
v/ Sonja
 
  Sonja har ikke hørt fra Chalotte. Vi får melding fra Sonja, når det er på plads
11.20
7. Hjemmesiden og opdatering
v/ Jørgen
Hvad er status? Alt er rettet til og kører. Omkring rejseudvalget indkalder Jørgen til et møde med Karen Margrethe, så vi kan få på plads, hvordan vi kan køre betalinger etc omkring rejserne.Sonja og Finn deltager foruden Jørgen
11.30
8. Conventus
v/ Sonja og Jørgen
Hvad er status? Det kører og Conventus er opdateret
11.40
9. Krolfmesterskab og sæsonafslutning
v/ Kate
Kate orienterer om de forestående arrangementer. Jeg regner med, at Kate har aftalen klar med Cuben med hensyn til Sæsonafslutningens traktement. Krolfmesterskab er 10.9. Der serveres sandwich med egenbetaling på 30 kr. Kate fik udleveret Menu gavekort til betaling af udgifter til klubmesterskab og Sæsonafslutning.. Aftalen med Cuben er på plads med hensyn til Sæsonafslutningens traktement
 
Foruden Menu gavekortet fik Krolf bevilget ud fra fremsendte ansøgning::
6 gave kort til guld, sølv og bronze ved klubmesterskabet. Samlet værdi: 1000
Krolf søger også om veste med logo til turneringsspillerne. Finn undersøger om det formål hører med som noget pengene kan bruges til. Hører det med og vi ikke får i år, vil vi overveje at bruge af de midler vi stadig har hensat fra puljen fra tidligere år.
11.50
10. Møde med Seniorhusets brugere
v/ Finn
Orientering på mødet Finn orienterede. Det primære ved mødet var at informere hinanden omkring datoer for arrangementer i de forskellige brugere af Seniorhuset. Daniel fra Tyrstrup Kirke lovede på mødet at lægge alle datoer for ekstra arrangementer ind i en kalender, således, at når vi skal planlægge for 2020, så ved vi, hvad andre seniorgrupper arrangerer. Når kalenderen er modtaget vil den blive rundsendt til bestyrelsen og til Karen Margrethe fra rejseudvalget.
11.55
11. Hvad skal vi bruge de ca. 25.000 kr henlagte midler til?
v/ Finn
Vi skal på dette møde komme til en konklusion. Hvad er status fra Gå - udvalget? I første omgang bruger vi nogle af pengene til en gentagelse af sidste års succes-tur til Jels Voldsted til Brunch og gåtur 19.9. Turen er oprettet på vores hjemmeside, hvor man kan tilmelde sig.
12.10
12. Demensvenlig idrætsforening.
v/ Finn
Der er inviteret til en ny 2 dages workshop i september. Mere orientering på mødet Workshoppen er et 2-dages kursus og er meget velegnet til vore planer for en demensvenlig idrætsforening. Finn vil deltage.
12.15
13. Eventuelt
 
 
  Intet at bemærke
12.25
14. Årshjulet og næste bestyrelsesmøde
v/ Finn
 
  Det trykte program skal være færdigt senest til uddeling på Sæsonafslutningen 24.9. Jørgen tager sig af opgaven.
NÆSTE MØDE:
23.09.2019 kl. 9:30
BEMÆRK ÆNDRING AF TIDSPUNKT
12.30
15. Frokost
v/ Kate
  Tak for mad
     
 

Referat Bestyrelsesmøde d. 16 Juni 2019


Referat for bestyrelsesmøde i Senior Idræt
Dato, tid og sted 17.6.2019 kl.9.55 hos Kate Heiby, Lindegade 43,1, Christiansfeld
Deltagere Bestyrelsen
Mødeleder Finn Referent Kirsten
Punkt og ansvarlig for udførelse  
Kommentarer:
 
Referat:
10.00 v/ Kate Kaffe og vand
 
Velkomst ved Finn
10.05
1.
a. Godkendelse af referat fra sidste møde 11.4.2019
b. Opfølgning på opgaver i referatet
 v/Finn
 
a. Jeg vil gerne, at vi formelt godkender referaterne, så det står i det nye referat, at det foregående er godkendt.
b. Bemærk, at nogle af opgaverne er videreført i indeværende dagsorden
a. Referatet af mødet 11.4.2019 blev godkendt
 
 
 
b. Referatets pkt. 5: Jørgen opdaterer Telefonliste med dato fødselsdage på hjælpere og ledere
10.15
2. Siden sidst. Hvad sker der rundt omkring lige nu
 
 
Det vil altid være et punkt på dagsordenen, således, at enhver kan fortælle om de aktiviteter, vi hver især i er med i eller hvad vi hører ”ude i byen” omkring senioridræt Alle orienterede.
 
Beslutning: Kun 1., 2. og 3.pladser ved DM, VM og klubmesterskab i Krolf markeres.
10.40
3. Vinfestival
v/ Finn
 
Der mangler et par stykker til lørdag og søndag. Kan medlemmer af bestyrelsen tage en dag ekstra eller tage en anden dag end først meddelt til mig? Finn orienterede. Der er fyldt op med folk torsdag og fredag morgen. Jørgen tog lørdag og Sonja tog søndag. Der er forventning til at alle dage vil blive fyldt, således, at der hver dag er 10 personer foruden ansvarshavende Finn.
10.45
4. Menu gavekort
v/ Finn
 
3 gavekort af 500 kr. Menu har skrevet, at de har haft tekniske problemer med udstedelse af gavekort. De forventer, at de er klar i begyndelsen af sommeren.
 
Beslutning: Finn tager kontakt til Meny
2 stk. à 500kr. bruges til Krolf klub-mesterskab
10.50
5. Midsommerfesten
v/ Kate
 
Hvad er status? Afholdes 25/6 efter Krolf for krolspillere og gå- folkene
11.05
6. Nyt fra kassereren
v/ Sonja
 
Hvad er status. Sonja vil også fortælle om det CIF kursus, hun har deltaget i Sonja orienterede om kurset.
Kassererfunktionen er ved at falde på plads. Fremover vil det bliver CIFs Hovedkasserer, der foretager de nødvendige ændringer ved skift på kassererposten i de enkelte afdelinger og ikke banken
Beslutning: Sonja kontakter Charlotte Szocska  ang. Kontokort og får afklaret, hvordan vi styrer indkøb og deltagerbetaling til Events, så vi ikke bruger lederes private konti.
11.20
7. Hjemmesiden og opdatering
v/ Jørgen
Hvad er status? Beslutning: Jørgen finder ud af hvordan referater kommer på hjemmesiden
11.35
8. Conventus
v/ Sonja og Jørgen
Fra CIF’s side er det tanken, at det er kassereren, der styrer Conventus. Det var en del af det kursus, som Sonja deltog i Al økonomi styres på Conventus
 
Beslutning: Sonja og Jørgen (IT ansvarlig) arbejder sammen om oprettelse på vores hjemmeside af de hold, vi skal tilbyde i sæson 19/20, så de er klar på hjemmesiden i god tid før sæsonstart
 
11.50
9. Feldersporten med årets deadlines og udgivelsestidspunkter
v/ Finn
Deadlines og udgivelsestider vil bliver skrevet ind i referatet Feldersport kalender er vedhæftet som bilag
11.55
10. Lokalebestillinger i Cuben og badmintons ønsker. og deraf følgende kontingentstigning
v/ Finn
Lokaler er reserveret og Lars har givet den ekstra ½ time til badminton fra 13.30 – 15.00 således at der kan spilles i det tidsrum, som spillerne har ønsket. Som følge heraf må kontingentet stige som følge af merforbrug af bolde Beslutning: På grund af den ekstra halve time til badminton forøges kontingent til badminton til 375 kr
 
Beslutning: Finn kontakter ledere og instruktører til motion 60+ og smart træning for kommende sæson 2019/20. Ændringer sendes til Jørgen
12.00
11. Foreningsforsikring. DGI spørger
v/ Finn
Det gælder primært vore ejendele i Cuben og i særdeleshed krolfhytten, hvis det skulle brænde Beslutning: Finn undersøger, hvordan CIF - Senioridræts ejendele i Cuben er forsikret
 
12.05
12. Hvad skal vi bruge de ca. 25.000 kr henlagte midler til?
v/ Finn
Ved sidste møde drøftede vi dambåden, som en mulighed Beslutning: Inger Lise fra gå-udvalg kontaktes af Jørgen ang. et fællesarrangement
12.20
13. Demensvenlig idrætsforening. Opfølgning på Workshoppen Kate og jeg deltog i
v/ Finn og Kate
Orientering på mødet Finn orienterede bestyrelsen om Workshoppens forløb og mulighederne for at blive en demensvenlig idrætsforening. Jørgen pointerede dog, at vi skal passe på med, at stigmatisere folk i denne sygdomsgruppe.
Kommunens Foreningsmatcher på Demensområdet Tina Kretschmann vil blive inviteret til et kommende bestyrelsesmøde, således, at vi kan få sat gang i processen og få vejledning i, hvordan vi griber det an.
12.35
14. Eventuelt
 
 
  Intet at bemærke
12.40
15. Årshjulet og næste bestyrelsesmøde
V Finn
 
  Beslutning: Næste møde er mandag 19/8 kl. 10.00-12.30
12.45
16. Frokost
  TAK FOR MAD